> Om oss > Vedtekter

Vedtekter

VEDTEKTER for Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV)

Endret og vedtatt på NIVs årsmøte 2011

§1 Navn og forretningsadresse

Foreningen skal ha navnet: Norske Idrettsleder-Veteraner, og den offisielle forkortelsen skal være NIV. Foreningens hovedsete skal ligge i Oslo.

§2 Formål

Foreningens formål er:

– å vedlikeholde og styrke den personlige kontakten mellom medlemmene,

– å holde medlemmene informert om den idrettslige utvikling hjemme og ute, og

– å arbeide til beste for norsk idrett på en måte medlemmene til enhver tid finner riktig

§3 Medlemmer

Foreningen skal bestå av tidligere idrettsledere og andre fremtredende idrettsvenner med stort erfaringsgrunnlag på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Medlemmer som måtte bli valgt til sentrale lederposisjoner innen idretten, kan likevel beholde sitt medlemskap.

Styret utnevner nye medlemmer, og nedre aldersgrense ved opptak er 50 år.

Oversikt over foreningens medlemmer ajourføres og sendes medlemmene årlig.

§4 Innmeldingsavgift og årskontingent

Medlemmer betaler en innmeldingsavgift og en kontingent som fastsettes av årsmøtet.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent i to år, strykes som medlem.

Fra og med det år et medlem fyller 86 år, er medlemmet fritatt for å betale kontingent.

§5 Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av 8 medlemmer:

– Leder

– Nestleder

– Styremedlem, økonomi

– Styremedlem, sekretær

– 4 styremedlemmer

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

§6 Styrets oppgaver

Styret er ansvarlig for foreningens drift, herunder forvaltning av foreningens midler og alle medlemsaktiviteter.

I tillegg til årsmøtet skal det avholdes minst to medlemsmøter hvert år, ett om våren og ett om høsten. Til disse møtene kan det inviteres gjester.

Styret representerer foreningen utad.

§7 Særlige oppgaver

Foreningen skal:

– videreføre Norsk Idretts Æresgalleri i Norges Olympiske Museum, Lillehammer

– dele ut foreningens Ærespris til særlig fortjente ledere eller trenere

– dele ut foreningens Sportsjournalistpris til en norsk journalist som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for ut vikling av journalistikken innenfor idrettsområdet.

§8 Valgkomité

Foreningen skal ha en valgkomité som består av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Styret fremmer forslag på valgkomité.

Valgkomiteen velges av og blant medlemmene.

Valgkomiteens leder skal tidligere ha vært medlem av styret. Ingen kan gjenvelges mer enn tre ganger til samme posisjon i valgkomiteen. I særlige tilfeller kan denne regel fravikes.

§9 Revisjon

Foreningen skal ha to revisorer valgt av og blant medlemmene. Revisorene skal vurdere regnskap og forvaltning, og levere skriftlig revisjonsberetning senest en uke før årsmøtet.

§10 Årsmøtet

Årsmøtet holdes i oktober eller november måned og kombineres med selskapelig samvær.

Årsmøtet innkalles skriftlig med 4 ukers varsel.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.

Saksdokumenter sendes ut 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet ledes av møteleder valgt på årsmøtet.

Kun medlemmer som har betalt medlemskontingent, har stemmerett.

Vedtak fattet påårsmøtet trer i kraft umiddelbart, eller på det tidspunkt årsmøtet vedtar.

§11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet åpnes av leder og det velges møteleder.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Valg av 2 medlemmer som undertegner protokollen sammen med møteleder
 3. Styrets beretning
 4. Årsregnskap og revisjonsberetning
 5. Innkomne forslag
 6. Fastsette innmeldingsavgift
 7. Fastsette årskontingent
 8. Forslag til budsjett for kommende år
 9. Valg av styre: Leder, nestleder, styremedlem, økonomi, styremedlem, sekretær og 4 styremedlemmer. De fire første velges enkeltvis, de styremedlemmene samlet.
 10. Valg av 2 revisorer
 11. Valg av valgkomité: Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Alle valg gjelder for ett år. Valgene gjennomføres iht. NIFs lovs bestemmelser om stemmegivning ved valg.

§12 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare skje på ordinært årsmøte med 2/3 av de avgitte stemmene.

§13 Oppløsning

Forslag om oppløsning av NIV må behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.

Ved oppløsning tilfaller NIVs midler det/de formål det avsluttende årsmøtet bestemmer. Alternativt tilfaller NIVs midler NIF til idrettslige formål.