Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Medlemsmøter > MEDLEMSMØTE 1. JUNI 2010

MEDLEMSMØTE 1. JUNI 2010

MEDLEMSMØTE 1. JUNI 2010

Formannen kunne ønske velkommen 42 medlemmer til dagens møte.

Litt sent ble man gjort kjent med at ett av våre medlemmer, John Magdal, var avgått ved døden 12. april i år. Han ble minnet med gode ord og 1 minutts. stillhet.

To av våre medlemmer hadde fylt 75 år siden vi var sammen sist. Jan Bache-Wiig ble gratulert av Hans B. Skaset, mens Lars Krogh ble hedret av Bjørn Bogerud. De ble begge satt pris på med hver sin gave.

Formannen kunne deretter gi ordet til dagens foredragsholder:

Christian Anker-Rasch,

styreleder for Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).

Han skulle orientere om bakgrunnen for etableringen av SFF, og om de viktigste oppgaver SFF arbeider med frem mot Idrettstinget 2011.

SFF er en interesseorganisasjon som primært skal arbeide for de små og mellomstore særforbundenes rettigheter innen idretten.  Den ble stiftet 17. november 2009.

45 av 54 medlemmer

45 av våre 54 særforbund er medlemmer.

Organisasjonen har meget enkle vedtekter, ett medlem=1 stemme. Arbeidet skal gjøres ved bruk av eksisterende ressurser og det er ikke lagt opp til økonomisk virksomhet.

Handlingsplanen for 2010 ble vedtatt som følger:

-Samordning av høringsuttalelser fra særforbund til NIF

-Oppfølging av spillemiddelsøknad fra NIF til KKD for 2011

-Videre oppfølging av IT i NIF

-Fremtidig finansiering av norsk idrett

-Videreføring av prosessen med å endre sammensetningen av Idrettstinget

-Behandling av enkeltsaker

Spesielt er det lagt vekt på å endre sammensetningen av Idrettstinget, og han kom med en situasjonsbeskrivelse der han mente at dagens organisering er ulogisk og uoversiktlig, til dels udemokratisk og at den opprettholder en uheldig blokkdannelse.

Overordnede mål

Han holdt frem at SFFs overordnede mål er

-en samlet idrettsorganisasjon

-særforbundene bør ha et klart flertall på Idrettstinget, for eksempel 75 % av stemmene.

-ny struktur må være på plass f.o.m. 2011

Som det nå er har særforbundene alle rettigheter til sine idretter, men ingen reell makt. De fleste særforbund er enige i dette, men ikke alle har sluttet seg til SFF – ennå…

SFF mener at deres forslag vil gjøre idrettsorganiseringen i Norge mer oversiktlig, demokratisk og tidsriktig. Slik som situasjonen er nå stjeler misnøyen mye energi.

På spørsmål fra salen svarte han at idrettskretsene selvfølgelig gjør en god jobb. Det er ikke der problemet ligger. Dette er heller ikke noe angrep på det sittende styre i NIF som også har nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede spørsmålet.

Om det er realistisk å tro at idrettskretsene er villige til å kompromisse? Det vil tiden vise, men det må i så fall skje fort!

Christian Anker–Rasch avsluttet med påstanden: ”Vi har nå en historisk mulighet til, sammen, å foreta en endring til beste for hele idretts-Norge”.

Anne Ma Thorsen, referent