Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Medlemsmøter > MEDLEMSMØTE 12. OKTOBER 2011

MEDLEMSMØTE 12. OKTOBER 2011

MEDLEMSMØTE 12. OKTOBER 2011

Etter erfaringer og innspill fra det første medlemsmøtet i Idrettens hus var fremmøte-tidspunktet tidligere i forhold til møtestart og innledende samtaler, samvær og lunsj fant sted i NIF`s kantine (og ikke i møterommet). I møterommet var bordene tatt vekk og alle stoler vendt forover mot talestol.

Leder HBS ønsket velkommen. Jubilantene Brit Mørk 75 år og Ulf Rian 80 år ble gratulert og overrakt tradisjonell gave av PW.

HBS orienterte om årsmøtet hos NT på Hamar 10. november, med bussavgang fra Hotel Thon Opera kl 1430, påmeldingsgebyr kr 350,- som inkluderer busstransport. Oppfordret til deltakelse på et arrangement som NT har gitt signaler på at de vil ivareta på beste måte og ser fram til det de oppfatter som et selebert besøk.

Det ble også minnet om julemøte på NIH den 15. desember med start kl 1700.

HBS berørte kritikken som fremkom etter det første møtet på nytt sted grunnet stort oppmøte og trange kår for å spise i møtelokalet. Styret har oppfattet kritikken som berettiget og hadde gjort endringer (se innledningen).

DOKUMENTASJON: Dag Vidar Hanstad og Berit Skirstad gav førsteklasses dokumentasjon om Ski-VM 2011. Her er foredragsholderne sammen med Per Wright.

Møtets foredragsholdere var Dag Vidar Hanstad og Berit Skirstad

over temaet:

”Frivillige under Ski-VM 2011: Tradisjoner og trender”

Det ble innledningsvis henvist til en undersøkelse foretatt før og etter ”prøve-VM” og før og etter VM – fire undersøkelser. Følgende problemstillinger ville man ha svar på:

–       1. Hvem var de frivillige?

–       2. Hvordan ble de rekruttert?

–       3. Hvilke motiver hadde de?

–       4. Hvordan organiserte de egen frivillighet?

–       5. Hvilke inntrykk satt de igjen med etterpå?

–       6. Fremtidige perspektiv på frivillighet?

45 % kvinner

Ad 1. ”Hvem var de frivillige”

–       Gjennomsnittlig alder: 48 år. 563 menn (55 %), 457 kvinner (45 %)

–       Grunnskole: 38. Videregående skole: 309. Høgskole/Universitet: 686. Altså ganske høyt utdanningsnivå.

–       Etnisitet: Begge foreldre født i utlandet – 59. En forelder født i utlandet – 120.

–       Yrkesstatus: Yrkesaktiv heltid – 574. Deltid – 72. Alders- eller uførepensjonist – 141. Skoleelev eller student – 143. Andre – 101.

–       Brutto årsinntekt: Flest i gruppen 400.001 – 600.000 – 351. Nr 2 i gruppen over og 3 i gruppen under.

–       Erfaring (spurt etter VM): 21 % i ski, 26% i Holmen kollen, 38 % under prøve-VM, 4% under VM, 9 % under Lillehammer  1994, 30 % nei.

–       Roller: Seksjonsleder – 25. Ass. seksjonsleder – 40. Mellomleder – 167. Vanlig frivillig/funksjonær – 1071, vet ikke – 13.

Ad 2. ”Hvordan ble de rekruttert”.

–       Åpen invitasjon for å søke på nettet (uten tilbud om betaling).

–       1100 til ”prøve-VM”. 1200 nye til VM.

–       De frivillige gjennomgikk e-læring.

–       De frivilliges bakgrunn: 53 % medlem av idrettslag, 26 % medlem i IL`s  skigruppe, 49% trening på treningssentre.

Ulike motiver

Ad 3.”Hvilke motiver hadde de”.

–       På en skala fra 1 (ikke viktig i det hele tatt) til 7 (svært viktig) har frivillige fra VM og EM i håndballen satt sine tallverdier på forskjellige utsagn for generell frivillighet.

–       VM på ski: skåret høyest på at de følte seg betydningsfulle, bra med attest (CV), mer fornøyde og lære noe gjennom praktisk erfaring.

–       EM håndball: Folk som står nær meg oppfordret meg til å delta og sak som opptar meg.

–       Ved faktoranalyse av utsagnene fikk en følgende resultat:1. Indre motivasjon(trivsel, stimulerende). 2.ytre motivasjon (status). 3. skiinteresse. 4. kompetansebygging

–       Forklaring på faktor 1. Indre motivasjon: Spennende, morsomt, liker å være frivillig, fikk anerkjennelse, innsikt i arbeidet med et stort arrangement.

–       Forskjellige motiver før og etter: Ingen klare kjønnsforskjeller. Både indre og ytre motivasjon økte. Yngre utøvere (under 35 år) mer orientert mot karrierebyggende motiver.

Ad 4. ”Hvordan organiserte de egnes frivillighet”.

–       31 % tok ut ferie, 23 % avspasering, 10 % arbeidsgiveren betalte lønn, 2 % student i praksis, 18 % pensjonist og 20 % annet.

–       Godtgjørelse: 93 % ingen betaling utover antrekk, 5% brukte arbeidstid,

–       Verdien av frivillig arbeid: Gjennomsnittlig tidsbruk – 78 timer. Totalt 2268 frivillige.

–       Totalt kan den frivillige arbeidsinnsatsen for VM verdsettes til 55 millioner kroner.

Ad 5. ”Hvilke inntrykk satt de igjen med”.

–       Arbeidsbelastningen varte fra 1 – 20 timer (4,1 %) til 181> timer (4,1 %). De fleste lå på mellom 41 til 100 timer.

–       Lederne var mer positivt innstilt ovenfor de frivillige uten lederansvar enn de frivillige var ovenfor sine ledere.

–       ”Kaos lørdagen trafikkmessig”: Ruter fikk mest negativt her, mens ulike grupperinger innad i arrangementet mente de løste problemene ganske bra.

–       VM`s visjon ”Begeistre og spre vinterglede” samt de fire verdiene ”begeistrende”, ”smidig og profesjonell”, ”raus” og ”fremtidsrettet” skåret høyt både etter ”prøve-VM” og VM, men litt høyere etter VM.

–       Følgende utsagn om ledelsesfilosofi skåret høyest både etter ”prøve-VM” og VM: ”Vi er motiverende og evner å begeistre” og ”Vi er inkluderende og jobber sammen i team”.

–       Fremtidig frivillighet: 1. gangsfrivillige økt lyst til å være frivillig på store idrettsarrangement. Frivillige med erfaring økt lyst til frivillighet i organisert idrett.

Ad 6. ”Fremtidige perspektiv på frivillighet”.

–       Frivilliges motiv er komplekse.

–       Undersøke for flere typer arrangement og idretter.

–       Longitudinelle studier – for å se om det er generasjons- eller alders hypoteser som gjør seg gjeldende.

Henvisning til forskningsbasert bok om VM på ski i fire hoveddeler:

–       Del 1: Prosjektplanlegging og ledelse

–       Del 2: Frivillighet

–       Del3: Opplevelsen

–       Del4: Marked, merkevare og sponsorer

Ros til Havnelid

De mange spørsmålene og kommentarene i etterkant av foredraget viste tydelig at temaet hadde truffet forsamlingens interesse:

–       Hadde de frivillige vært med på arrangementer før? – Ja, de fleste, men ikke data på hvilke.

–       Hvordan opptrådte de frivillige sammenlignet med arrangementer andre steder i verden?  – De opptrådte i stor grad opp til visjonen og verdiene – i motsetning til eksempel på mer ”militærregulerte arrangementer” andre steder.

–       Kommentar til VM i Trondheim i 1993 der det også var mye positivt å oppleve med de frivilliges arbeid og holdninger samt god hjelp fra sivilforsvaret.

–       Tok dere inn alle som meldte seg? – Måtte først stoppe inntaket, men senere ta inn flere. Alle fikk nødvendigvis ikke de jobbene de ønsket.

–       Viktig at dette arbeidet er gjort og at en blir opptatt av å bruke det positivt.

–       Investering i VM på to og en halv milliard kroner. Overskudd: Femti millioner.

–       Er det tilgang på disse dataene? – Det er skrevet en rapport på 20 sider om VM og det kommer en bok om temaet (se henvisning).

–       Ros til Åsne Havnelid for lederskapet i VM, men kritisk til diskusjonen om hennes bonus i etterkant.

–       Noen her har lang erfaring med slike arrangementer, men etterkommere er som regel lite opptatt av hva andre har gjort før. Må bli mer opptatt av tidligere erfaringer, derfor fint med en slik undersøkelse.

–       Rekordbesøk i Holmenkollen under VM. Viktig å bruke effekten av dette.

–       Kom det noe negativt ut av arrangementet? – Tåkeproblemet i begynnelsen av VM og ”Kaoslørdagen” fremkalte visse episoder og verbale replikkvekslinger man gjerne skulle vært foruten, men helhetsinntrykket var i overveldende grad positivt.

Hanstad og Skirstad takkes så mye for et interessant tilbakeblikk på alle de frivillige som til sammen gjorde en formidabel innsats i Holmenkollen i de minneverdige vinterdagene da vi alle hadde et stort fokus mot det som skjedde der.

Andreas Morisbak, referent