Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Årsmøter > Årsmøtet 2011

Årsmøtet 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET 10. NOVEMBER 2011

Årsmøtet ble for første gang holdt utenom Oslo-regionen – med Norsk Tipping på Hamar som vertskap.

Det avstedkom en viss spenning om deltakerantallet grunnet reiseavstanden Oslo – Hamar! I alt deltok 48 hvorav 41 var med buss fra Thon Hotel Opera og Ullevaal stadion mens 7 tok seg fram med eget fremkomstmiddel.

H. M. Kong Harald hadde, grunnet tett representasjonsprogram, ikke anledning til å delta på møtet.

Ankomst til Norsk Tipping kl 1700 hvor vi ble tatt i mot av styreformann Lars Sponheim, administrerende direktør Torbjørn Almlid, administrasjonsleder Inger Johanne Hovstein og sponsorsjef Tore Elman Tangen – og med servering av kaffe/te/frukt.

Om Norsk Tipping

Kl 1730 var alle samlet i NTs auditorium hvor administrerende direktør Torbjørn Almlid holdt en orientering om NTs utvikling. I det følgende noen hovedpunkter:

–       Åpningsbilde: Drømmefabrikken på Hamar – ”Vi gir drømmen en sjanse!”

–       Enerettshaver på spill. Etablert i 1948, flyttet til Hamar i 1975. Ca 370 ansatte

–       Spillere: 1 970 000. Spilleinntekter 2010: 14,75 milliarder kroner.

–       Tredelt samfunnsoppdrag: Et ansvarlig spilltilbud. Et attraktivt spilltilbud. Overskudd til gode formål.

–       Den norske modellen – Tippenøkkelen: En treenighet bestående av Kulturdepartementet (KUD), NT og overskuddsmottagere.

–       KUDs hovedrolle: Forvalter av gjeldende pengespillpolitikk. Regulerende myndighet. Eier av NT.

–       KUDs ”oppgaver”: Forutsigbare rammebetingelser. Forutsigbar finansiering til frivillig sektor.

–       NTs hovedrolle: Statens markedsaktør i det norske pengespillmarkedet.

–       NTs ”oppgaver”: Forutsigbare overskuddsmidler til KUD og frivillig sektor. Lojal operatør av gjeldende pengespillpolitikk.

–       Overskuddsmottagernes hovedrolle: Mottagere av overskuddsandel fordelt via tippenøkkelen.

–       Overskuddsmottagernes ”oppgaver”: Oppslutning/lojalitet til tippenøkkelmodellen, gjeldende politikk og NT som markedsaktør. Gi legitimitet til den valgte modellen (”gode formål”).

–       Første spilleomgang 13. mars 1948.

–       Fotballtipping eneste produkt i tidsrommet 1948 – 1986.

–       Lotto lansert i 1986. Topp-premie: 500.000.

–       Fra 1990 og fram til 2010 er det presentert 24 nye produkter!

–       Noen av de mest kjente: Viking lotto, Joker, Belago, Oddsen, Flax, Keno, Extra.

–       Friske midler til gode formål i 2010: 3 936 millioner (All time high!)

–       Fordeling av midler til gode formål – Tippenøkkelen 3 425,0 mill.: Idrett (45 5 %)

1 558,4 mill.. Kultur (36,5 %) 1 250,1 mill.. Samfunnsnyttige og humanitære (18 %) 616,5 mill.. Helse og Rehabilitering 235,4 mill.. Tiltak mot spilleavhengighet 12,0 mill.. Totalt til fordeling: 3 672,4 mill. + Grasrotandelen 264, 0 mill. Sum: 3 936, 4 mill..

–       Over 10 millioner pr dag til gode formål!

–       Grasrotandelen: 5 % av det du spiller for går ikke ut over premie eller innsats. Spillekortet er nøkkelen. Et lag eller forening pr spiller. Kan bytte så ofte du vil. Gjelder ikke følgende spill: Extra og Flax. Antall spillere tilknyttet: Ca 697 000. Midler generert hittil i år: 244 mill.. Snittbeløp pr giver: Kr 320. Prognose: 275 – 280 mill.

–       244 millioner grasrotkroner tilsvarer 48.000 kakelotteri, d.v.s. 134 kakelotteri hver enste dag gjennom et helt år!

–       Til slutt knyttet Almlid noen korte kommentarer til NTs strategiplan 2012 – 2015.

–       Det ble stilt spørsmål fra salen angående eventuelt samarbeid NT – Rikstoto, forholdet til NFF og om konsekvenser i forhold til enerett eventuelt liberalisering av pengespill.

                                   NIVs ÅRSMØTE

  1. Åpning av årsmøtet

Formann Hans B. Skaset ønsket velkommen og takket vertskapet for den store velvilligheten foreningen var møtt med i anledning arrangementet og for Almlids interessante orientering om NT.

 

  1. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Per C. Corneliussen og Berit Berthelsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med formannen.

 

  1. Styrets beretning

Av beretningen framgikk det bl. a. at foreningen pr 30.10.11 hadde 157 medlemmer. Det var gjennomført 6 medlemsmøter. 70 deltakere (medlemmer og ledsagere) var med på Nordisk treff på Bornholm, 65 medlemmer og ledsagere deltok på juletreff på NIH og noen benyttet seg av tilbudet å overvære VM i hopp i Holmenkollen.

Ingen kommentarer til beretningen

 

  1. Regnskap og revisjonsberetning

Håvard Lillegård kommenterte regnskapet som viste et driftresultat på kr 49. Det var budsjettert med et underskudd på kr 110.000. Sum finansposter på kr 86.027 er en vesentlig årsak til det positive resultatet.

Revisor Leif Ljungqvist leste revisjonsberetningen.

Regnskapet ble godkjent uten øvrige kommentarer.

  1. Innkomne forslag

Skaset innledet om mottatt forslag til reviderte vedtekter for NIV fra forslagsstiller Stein Rohde-Hanssen. Forslaget er behandlet i Utvalg for kapitalplassering, lover og regler, via dialog mellom utvalgets leder, Ove Fløtaker, og forslagsstilleren samt i flere omganger i styret. Styrets endelige forslag forelå i beretningsnummeret av NIV-Nytt. Fløtaker og Rohde-Hanssen hadde ordet før avstemming. Forelagte forslag vedtatt med følgende redigeringsendringer:

-§ 8.   Valgkomite: ”Foreningen skal ha en valgkomite som består av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem”.

-§ 10. Årsmøtet, siste linje: ”Vedtak fattet på årsmøtet trer i kraft umiddelbart, eller på det tidspunkt årsmøtet vedtar.”

-§ 11. Årsmøtets oppgaver, punkt 11: ”Valg av valgkomite: Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.”

-§ 13. ”Oppløsning”( i stedet for ”nedleggelse”)

6.   Budsjett, herunder bestemmelse om innmeldingsavgift og kontingent.

Håvard Lillegård kommenterte budsjettet som er gjort opp med et underskudd på kr -75.000 som er vesentlig mindre enn fjoråret grunnet subsidiering av Nordisk kongress på Bornholm.

Styret foreslo ingen kontingentforhøyelse slik at den fortsatt er kr 350,- pr år.

Budsjettet vedtatt uten kommentarer.

  1. Valg

Valgkomiteens leder, Ove Fløtaker, la på vegne av komiteen frem følgende forslag:

7.1   Styre  Leder:              Hans B. Skaset       (gjenvalg)

Nestleder:                 Per Wright (gjenvalg)

Styrem., økonomi:   Håvard Lillegård     (gjenvalg)

Styrem., sekretær:   Andreas Morisbak  (gjenvalg)

Styremedlemmer:   Anne Ma Thorsen   (gjenvalg)

Unni Nicolaysen    (gjenvalg)

Ellinor Allergoth (tidligere varam.)

Bjørn Tore Lie           (tidligere varam.)

7.2  To revisorer: Leif Ljungqvist         (gjenvalg)

Paul Nestaas          (tidligere varam.)

7.3  Valgkomite. På vegne av styret la Leder fram følgende forslag:

Leder: Ove Fløtaker (gjenvalg)

Medlemmer:            Bente Hoel (gjenvalg)

Hroar Elvenes         (gjenvalg)

Varamedlem:           De nye vedtektene forutsetter valg av et varamedlem til valgkomiteen. Dette valget ble ikke foretatt under årsmøtet. Styret glemte å foreslå varamedlem, og ingen i forsamlingen fulgte opp de nye vedtektenes krav på dette punktet.

Alle forslag ble godkjent og alle valg enstemmige.

  1. Avslutning

For fjerde gang ble foreningens sportsjournalistpris delt ut. Denne gang til Kjetil Kroksæter i Adresseavisen. Prisen ble utdelt av Unni Nicolaysen, leder av komiteen som vurderer kandidatene. Kroksæter har i en årrekke markert seg som en av de mest innsiktsfulle kommentatorer i norsk sportspresse. Det henvises til begrunnelsen.

Kroksæter uttrykte stor takknemlighet for prisen og fortalte på en både seriøs og humørfylt måte hvordan det kunne være å komme med kritiske kommentarer til både enkeltklubber og enkelt-utøvere/-ledere/-trenere.

Foreningens ærespris for 2010 – den 18. i rekken – gikk til Ishockeylandslagets mangeårige trener Roy Johansen. Gjennom offensive holdninger, systematisk og langsiktig arbeid har han bygget opp en prestasjonskultur som har gitt landslaget bemerkelsesverdige, gode resultater i konkurranse med de store ishockeynasjonene. Det henvises til begrunnelsen.

Roy Johansen var på oppdrag med landslaget og kunne således ikke motta prisen personlig, men nestleder Per Wright foretok den symbolske overrekkelsen.

Styreleder erklærte årsmøtet for avsluttet og styreleder i NT, Lars Sponheim inviterte til middag.

Berit Berthelsen                             Per C. Corneliussen                        Hans B. Skaset

Andreas Morisbak, referent