Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Medlemsmøter > MEDLEMSMØTE 17. JANUAR 2012

MEDLEMSMØTE 17. JANUAR 2012

MEDLEMSMØTE 17. JANUAR 2012

54 deltakere møtte til årets første medlemsmøte – og dermed en positiv start på det nye årets møterekke.

Starten på møtet gikk imidlertid ikke etter planen. Det skulle starte med overrekkelse av NIVs Ærespris til Roy Johansen. Dette måtte utgå da Johansen måtte ta seg av plutselig sykdom i nærmeste familie..

Minnetaler

Leder Hans B. Skaset ønsket velkommen og godt nytt år. Han holdt deretter en samlet minneomtale over medlemmer som var gått bort siden forrige medlemsmøte: Erik Gjems-Onstad, døde 18.11.11; Magnus Nilsen, døde 04.12.11; Torbjørn Pollen, døde 05.12.11; Alf R. Bjerke, døde 09.12.11; Ivar Odd Formo, døde 18.12.11.

Knut Korsæth fylte 80 år 19. januar og ble overrakt tradisjonell gave av Per Wright. Jan Fredrik Kveil fylte 75 år samme dato og får tilsendt blomsterhilsen.

Ordet ble så gitt til dagens foredragsholder:

Professor Yngvar Ommundsen, NIH: ”Talentplukk, topping av lag, og tidlig spesialisering – er det lurt?”

Ommundsen har vært opptatt av dette temaet i mange år i sine studier.

Hovedpunktene i framstillingen:

–       Hvordan bør vi tenke talent?

–     Talentutvelgelse på snevre kriterier – er det så lurt?

–      Må man spesialisere seg tidlig for å bli god?

–     Uheldige effekter av tidlig spesialisering

–     Hva er gevinsten med allsidighet?

Bakgrunn:

–       Diskusjon og debatt om talentutvikling og tidlig spesialisering har økt i de skandinaviske landene og verden for øvrig de siste år.

–       Henviste til temaet i debattbok om norsk idrett.

B/U idrettens spenningsfelt:

–       Allsidighet/mangfold               i forhold til           Spesialisering

–       Inklusjon                                             ”                    Eksklusjon

–       Rekrutteringsfase                             ”                    Frafall og prestasjon

–       Romslighet                                         ”                    Effektivitet

–       Læring, utvikle ferdigheter             ”                    Bevise ferdigheter

–       Alle barn er vinnere                         ”                    Sortering i god/mindre god

–       Medbestemmelse                            ”                    Sterk voksenstyring

–       Deltakelse                                         ”                     Prestasjon

–       Konkurranser som middel              ”                     Konkurranser som mål

–       Fokus på hele barnet                       ”                    Fokus på barnet som utøver

og objekt

–       Tilpasning: Idretten til barnet       ”                    Tilpasning: Barnet til idretten

–       Øyeblikkets opplevelse                   ”                   Framtid og avkastning

Talent definert (Howe, Davison og Sloboda, 1998):

–       ”Giftedness” & ”Talent” – begavelse, anlegg – en beskrivelse.

–       Genetisk overførte strukturer, delvis medfødte.

–       Effektene ikke nødvendigvis synlige på tidlige stadier, men indikasjoner vil være synlige som trenede personer kan identifisere i faser før et høyt prestasjonsnivå viser seg.

–       De tidlige indikasjonene på talent er basis for å forutsi hvem som vanligvis vil nå et høyt prestasjonsnivå senere.

–       Bare et fåtall er talentfulle.

–       Talent er relativt domene/område/aktivitetsspesifikt.

Kritikk av talentbegrepet:

–       Høyt prestasjonsnivå er snarere resultat av læring som følge av langvarig øving enn medfødte evner/anlegg.

–       I følge Tranckle & og Cusion (2008) begrenses diskusjoner om talent og betydningen for god prestasjonsutvikling i idretten av mangel på gode diskusjoner.

–       Resultat: ”Skyttergravsdiskusjoner” om arv og miljø.

–       Debatten om arv og miljø reflekterer to helt ulike måter å tenke talent på – snevert og utvidet.

1. Snevert talentbegrep:

–   Prestasjonsnivå  i idrett på et tidlig alderstrinn – hvor god du er der og da.

–   Dette gir ofte liten pekepinn om ferdigheter og prestasjonsnivå senere (ulikeheter i modning/utviklingstakt).

–   Ferdighet/talent forstått statisk – som talent du har.

2. Utvidet talentbegrep:

–   Talent definert som evne og mulighet til å utvikle et potensiale henimot idrettsekspertise (inkluderer teknikk, fysiske egenskaper, interesse, motivasjon, treningsinnsats, mentale ferdigheter/læringsstrategier, muligheter i miljøet).

–   Ferdighet/talent forstått dynamisk – som et talent du kan utvikle og som du har motivasjon og vilje til å utvikle.

Hva forteller utviklingsstudier?

–       En studie av verdens topp 25 i sine respektive idretter viste at mindre enn 10 % av nåværende suksessrike utøvere (på undersøkelsestidspunktet) hadde et prestasjonsnivå i 11- 12 års alder av en slik kvalitet at de indikerte at de ville bli så gode som de faktisk ble.

–       En annen studie fulgte over 100 unge tyske tennisspillere identifisert som talentfulle i en tidlig fase over en 6-års periode. 18 stykker utviklet seg til profesjonelle voksne spillere.

Talent (”Giftedness” som potensiale (”råmateriale”) og som produkt (ferdigheter) – en modell:

–       Potensiale/råmateriale (iboende disposisjoner, forutsetninger) påvirkes av miljø og tilfeldigheter som katalyseres gjennom intrapersonlige fysiske og mentale karakteristika. Dette til sammen skaper ”produktet” som vil si systematisk utviklede ferdigheter som gir gode prestasjoner.

Tidlig talentutvelgelse med basis i et snevert talentbegrep – hva fører det til?

–       ”Selvoppfyllende profetier” (Forventningsteori): 1. Trenere etablerer forhåndsforventninger til utøverne. 2. Forhåndsforventninger virker inn på kommunikasjon, feedback og oppmerksomhet overfor utøverne.  3. Kommunikasjon, feedback og oppmerksomhet virker inn på utøvernes selvoppfatning, motivasjon, prestasjon og læring. 4. Utøvernes prestasjoner utvikler seg i tråd med trenerens forventning: ”Profetiet er oppfylt”. ”Jeg sa jo på forhånd at Per ikke ville nå langt”.

–       Tidlig talentutvelgelse (snevert talentbegrep) og relativ alderseffekt: Selvoppfyllende profeti i favør av ”Januar-barna”: Født tidlig på året, fysiske fortrinn – Blir ”sett” av trenere og foreldre – Blir gitt bedre coaching, får økt oppmerksomhet, satt i prestasjonsgruppe – Ferdighetsutvikling øker – Overrepresentert blant topputøvere senere.

–       Selvoppfyllende profeti i disfavør av ”Desember-barna”: Født sent på året, fysiske ulemper/sen fysisk modning – Blir ikke ”sett” av trenere og foreldre – Blir gitt dårligere coaching, får mindre oppmerksomhet, satt i ”restgruppe” – Ferdighetsutvikling reduseres – Underrepresentert blant topputøvere senere.

Tidlig talentidentifisering særlig vanskelig i komplekse idretter som for eksempel fotball fordi det ligger flere underliggende ferdighetskomponenter bak prestasjonsevnen:

–       Ferdighetskomponentene er flere og sammensatte.

–       Ulike ferdighetskomponenter har ulik utviklingskurve for ulike spillere.

–       Spillere kan ha svært ulike profiler på de ulike komponentene.

–       Ulike ferdighetsprofiler kan gi samme høye prestasjonsnivå.

–       Et lag vil gjerne være i behov av spillere med ulik ferdighetsprofil.

Konklusjoner tidlig talentidentifisering:

–       Ikke lurt å plukke ut talentgrupper basert på prestasjoner/ferdighetsnivå i tidlig alder.

–       Vanskelig å forutsi hvem som blir god på sikt basert på tidlige prestasjoner og fysiske forutsetninger.

–       Bruk av snevert talentbegrep kan medføre stort tap av reelle talenter og svekke motivasjonen i det brede lag av idrettsaktive barn og unge.

–       Effekt: ”Talenteliminering” snarere enn talentidentifisering, økt frafall og færre fysisk aktive barn og unge.

Tiden tillot ikke Ommundsen å gå nærmere inn på en utdyping av effekten knyttet til tidlig spesialisering, men han presenterte konklusjonene fra sine studier:

–       Unge utøvere bør gjennom en tilstrekkelig ”sanker/allsidighetsfase”.

–       Erfaring fra ulike beslektede idretter gir overføringsverdi, og fremmer taktisk kompetanse.

–       Tidlig spesialisering i tidlig alder er ikke en betingelse for god prestasjonsutvikling.

–       Bruk av snevert talentbegrep kan medføre økt tidlig spesialisering og motsatt.

–       Tidlig spesialisering kan øke faren for frafall.

–       Tidlig spesialisering kan i sin tur medføre tap av reelle talenter og redusert motivasjon blant idrettsaktive barn og unge som ikke blir ”sett”.

Foredraget vakte tydeligvis stor interesse og leder måtte nok sette strek før alle som ønsket kom til orde. Følgende medlemmer rakk imidlertid å komme inn med kommentarer/spørsmål fra litt forskjellige synsvinkler: Jarl Bibow, Andreas Morisbak, Per Wright, Per Corneliussen, Atle Sundelin, Bjørn Nybakken, Grethe Evjenth og Lars Kolsrud.

Yngvar Ommundsen takkes så mye for et meget interessant og høyst aktuelt foredrag av stor viktighet for idrettsutviklingen!

Andreas Morisbak, referent