Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Årsmøter > Årsmøtet 2012

Årsmøtet 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTET 6. NOVEMBER 2012

DNB v/konsernsjef Rune Bjerke var vertskap for årsmøtet som ble holdt i deres nye bygg – Midtbygget – i Bjørvika.

I forberedelsen til møtet hadde NIVs årsmøteutvalg, Per Wright, Anne Ma Thorsen og Andreas Morisbak et utmerket samarbeid med divisjonsdirektør for samfunnskontakt, Dag Arne Kristensen, som la alt til rette på beste måte.

 

73 deltakere var forhåndspåmeldt til møtet. Et par forfall kom i forkant av møtet.

Kl 1700 ble vi tatt vel i mot av Bjerke, Kristensen og deres kollega og medhjelper Elizabeth Claudi-Nielsen i den store og variasjonsrike kantina hvor det ble servert kaffe/te/frukt.

 

DNB v/Rune Bjerke.

Presis kl 1730 var alle samlet i DNBs Store Auditorium der Bjerke ønsket forsamlingen velkommen og holdt et interessant og inspirerende foredrag om DNBs virksomhet via noen utvalgte overskrifter:

 

–       Dette nye bygget, Midtbygget, er et av tre som foreløpig er ferdig med personell innflyttet, mens de to andre blir innflyttbare i henholdsvis 2013 og 2015. Da skal disse byggene huse 4500 bankmedarbeidere som nå holder til på 17 forskjellige steder. En spennende og moderne arbeidsplass med åpne kontorplasser for alle. Bare 100 parkeringsplasser, hvorav 20 for EL-biler – av miljøhensyn.

–       DNB har en viktig samfunnsrolle, bl.a. ved sponsorstøtte og samkvem/samspill med. kultur/idrett. Tidligere på dagen hadde skiskytterne hatt sitt sesong kick off i banklokalene.

–       DNB – ”Hele Norges bank”. 2.1 millioner privatkunder. 210 000 bedriftskunder. Over 150 millioner besøk i nett- og mobilbank i året. Markedsandel i Norge på utlån for personkunder er 28 % og for innskudd 33 %. For bedriftskunder er markedsandelen for utlån 26 %. 180 bankkontorer over hele landet. Tilgjengelig på telefon hele døgnet.

–       En sterk internasjonal tilstedeværelse. 19 internasjonale kontorer, blant andre i London, New York og Singapore. Ca 30 % ansatte jobber utenfor Norge. En ledende bank innen shipping, energi og offshore samt sjømat.

–       DNB leverer gode resultater. Ligger høyt i aksjeutvikling sammenliknet med nordiske konkurrenter siden 2007.

–       Har et sterkt hjemmemarked – god vekst og lav volatilitet. Årlig nominell BNP vekst 1990 – 2010 er på 5,8 %, høyest i Norden. Standardavviket i samme tidsrom er minst, 2,1 %.

–       Økt sannsynlighet for at Europa holder seg på skinnene. ”Euroen er ikke reversibel” (Mario Draghi, Sep. 2012). ”Jeg ønsker Hellas skal forbli i Eurosonen” (Angela Merkel, Aten, okt. 2011). Ser en liten lysning i Europa. Viktig at Europa holdes samlet. Fare for oss hvis verdensøkonomien får trøbbel (gass, olje etc. prisfastsettes i et verdensmarked).

–       En historisk uke for verden. To viktige valg skal tas. Presidentvalg i USA – Romney eller Obama. Partikongress i Kina. Hvilke 7 eller 9 får plass i politbyrået avgjør Kinas fremtid.

–       Nye bankreguleringer blir krevende å innfri. Bankene har et enormt kapitalbehov. Europeiske banker mangler 544 milliarder euro, noe som tilsvarer 4 norske statsbudsjett eller 90 presidentvalg og kongressvalg i USA

–       Nye reguleringer påvirker også norske bankkunder. Derfor får bankene en del pes i media.

–       Hans B. Skaset takket Bjerke ved å overlevere et eksemplar av NIV-medlem Tom Schankes rykende ferske idrettsleksikonverk.

 

 Fin omvisning

Dag Arne Kristensen orienterte kort om det nye bygget og dets plass i Fjordbyen i Bjørvika og henviste til modellen av hele byggekomplekset i kantineområdet.

Deretter tok han og hans kollega Elizabeth Claudi-Nielsen forsamlingen med på en omvisning i deler av det flotte bygget med blant annet fine kunstverk i flere varianter.

En spesiell sak var monteren som var gjort klar for plassering av en restaurert gammel båt som var gravd fram under grunnarbeidene for bygget.

 

Nye medlemmer

Etter ny samling i Store Auditorium hilste Skaset forsamlingen velkommen, men uten å sette årsmøtet. For først skulle nye medlemmer presenteres. I tur og orden ble de kalt fram foran podiet, med kommentarer til deres erfaringsbakgrunn og berettigelse for opptak i foreningen: Anders Besseberg, Tor Lian, Aud Hvammen Lunde, Sverre K. Seeberg, Berit Skirstad og Odd Roar Thorsen.

 

                          NIVs ÅRSMØTE

Tradisjonen tro ble leder valgt til møteleder.

Deretter ble de som har gått bort siden forrige årsmøte, hedret med ett minutts stillhet: Erik Gjems Onstad, Magnus Nilsen, Torbjørn Pollen, Alf R. Bjercke, Ivar Odd Formo, Aage Johansen, Roald Edgar Aas og Stein Jean Johnson.

  1. 1.     Godkjenne innkalling og saksliste.

Møteleder meddelte at posten med utdeling av priser ville følge etter at siste dagsordenpunkt, valg, var gjennomført.

  1. 2.     Valg av 2 medlemmer som undertegner protokollen sammen med møteleder.

Laila Andresen og Bjørn Berntsen ble valgt.

  1. 3.     Styrets beretning.

Av beretningen framgikk det bl. a. at foreningen pr 30.09.12 hadde 154 medlemmer, som ble til 160 med de nyoppnevnte. Det var gjennomført 6 ordinære medlemsmøter, et julemøte med ledsagere på NIH, og en NIV-utflukt til Trondheim med ledsagere. Ingen bemerkninger til beretningen.

  1. 4.     Årsregnskap og revisjonsberetning.

Håvard Lillegård kommenterte regnskapet som viste et driftsresultat på kr -29 245 og en balanse sum egenkapital og gjeld kr. 1 407 447.

Revisor Leif Ljungqvist leste revisjonsberetningen. Regnskapet ble godkjent uten øvrige kommentarer.

  1. 5.     Innkomne forslag.

Ingen.

  1. 6.     Fastsette innmeldingsavgift og årskontingent.

Uforandret. Innmeldingsavgift kr 200,-. Årskontingent kr 350,-.

  1. 7.     Budsjett for kommende år.

Håvard Lillegård kommenterte. Et stipulert forslag til resultat på kr. -91 500. Ingen kommentarer til budsjettet.

  1. 8.     Valg.

Valgkomiteens innstilling var kunngjort i NIVs beretningsnummer, og på møtet kommenterte Hroar Elvenes den på vegne av valgkomiteen.

Samtlige styremedlemmer og revisorer var på valg. Valgperiode for samtlige 1 år.

Styret:

Leder                                                       Per Wright                       Ny

Nestleder                                               Lars Kolsrud                     Ny

Styremedlem/økonomi                       Håvard  Lillegård            Gjenvalg

Styremedlem/sekretær                       Andreas Morisbak         Gjenvalg

Styremedlem                                         Unni Nicolaysen             Gjenvalg

Styremedlem                                         Ellinor Allergoth             Gjenvalg

Styremedlem                                         Bjørn Tore Lie                 Gjenvalg

Styremedlem                                         Berit Berthelsen             Ny

Revisorer:

Leif Ljungqvist                Gjenvalg

Paul Nestaas                   Gjenvalg

Valg av valgkomite:

Bente Hoel (fra 2008)går ut, og styret foreslo Anne Ma Thorsen som nytt medlem.

Alle valg ble enstemmig bifalt.

  1. 9.     Prisutdeling.

For femte gang ble foreningens sportsjournalistpris delt ut. Denne gang til Reidar A. Sollie i Dagsavisen. Sollie (født 02.10.56) har siden 1978 markert seg som en kunnskapsrik journalist og kommentator i Arbeiderbladet/dagsavisen.

 

Han har som sportsredaktør siden 1991 dokumentert god innsikt over nasjonal og internasjonal idrett i en rekke idrettsgrener. Sollie har alltid vært interessert i idrettens mange plan – fra barneidrett til eliteidrett, fra norsk idretts organisatoriske sammensetting til IOCs omfattende virksomhet.

 

Han har alltid kommentert utviklingen med nøkternhet – uten store ord og plasskrevende oppslag. Han er en kommentator som mange leser med respekt og interesse. Sollie har vært leder av Norske Sportsjournalisters Forbund (SF) i mange år, 1990-94 og 1999 – dags dato.

 

Leder for prisutvalget, Unni Nicolaysen, redegjorde for begrunnelsen for prisen. Sollie hadde imidlertid ikke anledning til å være til stede for tildeling denne dagen. Han vil derfor få tildelt prisen på NIVs julemøte på NIH 13. desember.

 

Foreningens Ærespris, den 21. i rekken ble tildelt Thorir Hergeirsson for hans ledelse av håndballandslaget for kvinner som tok gull i OL i London. Islendingen Hergeirsson kom til Norge for studier på NIH i 1986. Han var Marit Breiviks assistent fra 2001 til 2009, da han overtok som sjefstrener. Resultatene ga VM-bronse i 2009, EM-gull i 2010 og VM-gull i 2011.

 

Leder for prisutvalget, Hans B. Skaset, uttrykte at styret måtte utfordre bestemmelsene for prisen, der det står at prisen ”kan tildeles en norsk leder eller trener”, men uten å ha norsk statsborgerskap, er det ikke mulig å bli særlig ”norskere” en Hergeirsson. Det var det full enighet om i styret. Hergeirsson var til stede og mottok prisen som han takket for under den etterfølgende middagen.

 

Som avslutning på møtet takket Per Wright avgående styreleder Hans B. Skaset for en utmerket styreledelse og avgående styremedlem Anne Ma Thorsen for hennes mange gode bidrag i styrearbeidet. Han takket deretter for tilliten som ny styreleder og redegjorde litt for de kommende oppgaver og tiltak.

 

Laila Andresen                                   Bjørn Berntsen                             Hans B. Skaset

 

Andreas Morisbak, referent